Församlingsrådet

Fårö församling - Församlingsrådet

Kyrkvärd, Församlingsråd och Kyrkoråd

Kyrkvärd är ett urgammalt lekmannaämbete som finns förtecknat i källor från 400-talet. Kyrkvärdens främsta uppgift är, som namnet visar, att värna och vårda kyrkan, dess ekonomi, egendom och inventarier. Kyrkvärden skall företräda församlingen och utses av Pastoratets Kyrkoråd. Genom Kyrkoordningen, som styr kyrkans verksamhet, är det bestämt att minst två kyrkvärdar skall vara medlemmar i det lokala Församlingsrådet men oftast är det mest praktiskt att samtliga ledamöter och suppleanter är utsedda till kyrkvärdar. Då antalet kyrkvärdar i en församling är obegränsat så finns möjlighet att utse personer som inte ingår i Församlingsrådet till kyrkvärdar. 

Vad gör Församlingsrådet?

Församlingsrådet är ett nytt begrapp inom Kyrkans ledningsstruktur och infördes den första januari 2014. För Fårö församlings del så innebär det i princip bara att det lokala rådet bytt namn från Kyrkoråd till Församlingsråd. Detta pga av att vi redan tidigare hade en samfällighetsnivå i form av en Kyrkonämnd där styrning och ledning skedde. I den nya organisationen så ligger denna styrning och ledning på det gemensamma Kyrkorådet där alla församlingarna finns representerade. Församlingsrådet sammanträder ungefär var annan eller var tredje månad beroende på vilka ärenden som finns på agendan. Eftersom Fårö Församlingsråd inte har något formellt ekonomiskt ansvar (det ekonomiska ansvaret ligger hos Kyrkofullmäktige och dess Kyrkoråd) eller befogenhet så år vår uppgift främst att förvalta och genomföra det som bestäms i Kyrkorådet. Inför varje års budgetberedning lämnar vi synpunkter och förslag på åtgärder som vi tycker skall genomföras inom Fårö församling. Inom de fastställda ekonomiska ramarna får Församlingsrådet sedan besluta om allt som har med omhändertagandet av kyrkan, kyrkogården och församlingshemmet att göra. Vi beslutar även om frågor som rör människorna i församlingen. Det kan t.ex. vara julblommor till alla kyrkotillhöriga över 80 år, grötfest för kyrkotillhöriga över 70 år, glögg på kyrkbacken, kyrkkaffe och kyrklunch. Fårö Församlingsråd förfogar över Fåröfonden som du kan läsa om under fliken till vänster.

Denna sida uppdaterad 2014-01-05